YAYINLAR / Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları ve Siber Zorbalık Deneyimleri: Ankara Örneği

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları ve Siber Zorbalık Deneyimleri: Ankara Örneği

Doç. Dr. Emel Baştürk Akca, Doç. Dr. İdil Sayımer, Arş. Gör. Seda Ergül

24 Mart 2015 - 03:00

Son yıllarda internet teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlaşmasıyla, Türkiye’de çocuk ve ergenler arasında internet kullanımının giderek arttığı gözlenmektedir. Ne var ki bu gelişmeler, “internet nesli” ya da “dijital yerli” olarak adlandırılan günümüz çocukları açısından yeni sorunları da beraberinde getirmektedir. İnternet kullanımının artmasıyla sosyal medya, ergenler arasında sadece olumlu sosyal etkileşimin gerçekleştiği bir mecra olmakla kalmayıp siber zorbalığın da yaşandığı bir mekân haline gelmektedir. Bu çalışmada ergenlerin sosyal medya kullanımlarını ve siber zorbalık deneyimlerini araştırmak amacıyla başkent Ankara’daki ortaokulların 7 ve 8. sınıflarında eğitim gören toplam 200 öğrenci ile gerçekleştirilen anket çalışmasının bulguları paylaşılmaktadır.   Çalışma, Türkiye’nin yedi ayrı ilinde gerçekleştirilen (113K170 numaralı) TÜBİTAK projesinin bir parçasıdır. Çalışma sonucunda öğrencilerin büyük bölümünün evinde internet bağlantılı bilgisayar bulunduğu, çoğunun günde en az bir kez sosyal ağları ziyaret ettiği ve en çok kullandıkları sosyal ağın Facebook olduğu görülmüştür. Öğrencilerin %9,5’i sadece siber mağdur, %7’si sadece siber zorba ve %7,5’i siber Mağdur/Zorba olmak üzere, toplamda tüm örneklemin %24’ünün bir şekilde siber zorbalık/mağduriyet durumuna dâhil olduğu belirlenmiştir. Siber zorbalığı deneyimleme konusunda cinsiyetlere göre farklılıklar incelendiğinde ise erkeklerin kızlara göre daha fazla siber saldırgan oldukları ve sosyal ağlarda nefret gruplarına üye olan erkek öğrencilerin sayısının, kız öğrenci sayısından anlamlı ölçüde fazla olduğu görülmüştür. Araştırma bulguları, ortaokullarda siber zorbalığı önleyici çalışmaların gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

YAYINLAR

Teknolojik Tutuculuk Karşısında Z Kuşağını Anlamak; O...

Prof. Dr. Emel BAŞTÜRK AKCA

14 Haziran 2016 - 00:00
AYRINTILAR

Temel Eğitim Gençliğinde Siber Zorbalık - Öğrenciler, ...

1 Kasım 2013'te başlayan TÜBİTAK SOBAG destekli, 'Türkiye'de Temel Eğitim Gençliğinde Siber Zorbalık Konusunda Farkındalık Geliştirmek: Gençlerin 'Siber Zorbalık'ı Algılayışı, Yaygınlığı ve Farkındalığa İlişkin Alan Çalışmas...

21 Ekim 2015 - 03:00
AYRINTILAR

Türkiye'de Ortaokul Öğrencileri Arasında Siber Zorb...

Doç. Dr. Jale Balaban SALI, Yrd. Doç. Dr. Bircan Ergün BAŞAK, Doç. Dr. Emel Baştürk AKCA

 

İnternet ve sosyal ağ kullanım oranlarında yaşanan artışa paralel olarak Türkiye’de gençler arasında siber zorbalığın artış g...

10 Temmuz 2015 - 03:00
AYRINTILAR

Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri ve Medya Okur...

Doç. Dr. Emel BAŞTÜRK AKCA, Doç. Dr. İdil SAYIMER, Doç. Dr. Jale BALABAN SALI, Yrd. Doç. Dr. Bircan ERGÜN BAŞAK

 

Siber zorbalıkla üzerine araştırmalar özellikle son on yılda yoğunlaşmıştır. Bu yayı...

02 Eylül 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Dijital Bölünme Kavramı Bağlamında Türkiye’de Ortao...

Doç. Dr. Emel BAŞTÜRK AKCA

İnternet kullanımı özellikle Web 2.0 uygulamasının ardından oldukça hızlı bir artış göstermiştir. İnternet kullanımındaki hızlı artışa rağmen gerek teknik altyapı, gerekse kullanım becerisindeki y...

20 Mayıs 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Türkiye'de Resmi Kurumlar Açısından Siberzorbalık: ...

Doç. Dr. Emel BAŞTÜRK AKCA

Siber zorbalık kavramı Türkçeye İngilizce alanyazından girmiş, görece olarak yeni bir kavramdır. Kavram halk arasında yaygın bir biçimde bilinmiyor olmasına rağmen, medyaya yansıyan haberler s...

01 Şubat 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Siber Zorbalıkla Mücadele Konusundaki Yaklaşımlar; ABD ...

Doç. Dr. İdil SAYIMER

Sanal ortamda gerçekleşen bir zorbalık türü olması nedeniyle siber zorbalığın coğrafi bir sınırı da bulunmuyor. 

01 Şubat 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Dijital Kimlikler ve Riskler: Siber Zorbalık

Doç. Dr. Jale BALABAN SALI

Kendine ait özel uygulamaları, dili ve kültürü içinde tasarlanmış dijital kimlikler varoluşlarını sürdürebilmek için diğerleriyle etkileşim kurmalıdır. Bu etkileşim sonucu, dijital ki...

01 Şubat 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Okulda Yeni Bir Şiddet Türü Olarak Siber Zorbalık

Yrd. Doç. Dr. Bircan ERGÜN BAŞAK

 Kurbanlar siber zorbalık sürecinde sosyal ilişkilerden izole olup yalnızlaşırken, zorbalar kendileri gibi zorbalık yapmaya elverişli değerlere sahip akranlarıyla geniş bir arkadaşlık ağı geliştirmekte...

01 Şubat 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Siber Zorbalık; Dünyada ve Türkiye’de Yaygınlığı

Arş. Gör. Seda ERGÜL

Bilişim teknolojilerinin kullanımı, günümüz toplumları için çokboyutlu bir etkileşim ve kamusal ortam sağladığından konuya gelişim psikolojisinin sınırları ötesinde de bakılması gerekmektedir...

01 Şubat 2014 - 03:00
AYRINTILAR