YAYINLAR / Türkiye'de Ortaokul Öğrencileri Arasında Siber Zorbalık

Türkiye'de Ortaokul Öğrencileri Arasında Siber Zorbalık

Doç. Dr. Jale Balaban SALI, Yrd. Doç. Dr. Bircan Ergün BAŞAK, Doç. Dr. Emel Baştürk AKCA

 

İnternet ve sosyal ağ kullanım oranlarında yaşanan artışa paralel olarak Türkiye’de gençler arasında siber zorbalığın artış gösterdiği ve bu kavramın giderek daha fazla sayıda araştırmaya konu olduğu görülmektedir. Ancak yapılan araştırmalar incelendiğinde Türkiye’de ergenler üzerinde kapsamlı bir siber zorbalık araştırmasına rastlanmamıştır. 

10 Temmuz 2015 - 03:00

Bu araştırmada Türkiye’de ergenler arasında siber zorbalığın yaygınlığını incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye’nin yedi bölgesinden 1400 yedinci ve sekizinci sınıf öğrencisinden veri toplanmıştır. Ayrıca bu araştırma kapsamında siber zorba olma ile siber mağdur olma arasında bir ilişki olup olmadığına bakılmıştır. Son olarak bu araştırmada katılımcıların siber mağdur ya da zorba olma durumlarının cinsiyet, sınıf, şehir, bilgisayar sahipliği, İnternet bağlantısı, İnternet'te başkalarıyla tanışma ve sosyal medya kullanımı değişkenleri açısından fark gösterip göstermediği incelenmiştir.  Bu araştırmanın bulgularına göre katılımcılar hem siber zorba hem de siber mağdur alt ölçeklerinden en yüksek puanı siber sahtecilik boyutundan almıştır. Ayrıca bu araştırmada siber zorbalık yapma ve mağdur olma arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu araştırmaya göre siber zorbalığa maruz kalmak cinsiyete göre değişmemekte, ancak siber zorba olmak erkekler lehine anlamlı bir farklılık göstermektedir. Ayrıca siber zorba ve kurban olma 8. sınıfların, İnternet sahibi olanların, sosyal medya hesabı kullananların ve İnternette tanımadıkları kişilerle arkadaşlık edenlerin lehine anlamlı farklılık göstermiştir. Bununla birlikte bu araştırmadan elde edilen bulgular siber zorba ve kurban olma düzeyinin en yüksek olduğu ilin İstanbul, en düşük olduğu ilin ise Gaziantep olduğunu göstermektedir.

YAYINLAR

Teknolojik Tutuculuk Karşısında Z Kuşağını Anlamak; O...

Prof. Dr. Emel BAŞTÜRK AKCA

14 Haziran 2016 - 00:00
AYRINTILAR

Temel Eğitim Gençliğinde Siber Zorbalık - Öğrenciler, ...

1 Kasım 2013'te başlayan TÜBİTAK SOBAG destekli, 'Türkiye'de Temel Eğitim Gençliğinde Siber Zorbalık Konusunda Farkındalık Geliştirmek: Gençlerin 'Siber Zorbalık'ı Algılayışı, Yaygınlığı ve Farkındalığa İlişkin Alan Çalışmas...

21 Ekim 2015 - 03:00
AYRINTILAR

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları ve Si...

Doç. Dr. Emel Baştürk Akca, Doç. Dr. İdil Sayımer, Arş. Gör. Seda Ergül

24 Mart 2015 - 03:00
AYRINTILAR

Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri ve Medya Okur...

Doç. Dr. Emel BAŞTÜRK AKCA, Doç. Dr. İdil SAYIMER, Doç. Dr. Jale BALABAN SALI, Yrd. Doç. Dr. Bircan ERGÜN BAŞAK

 

Siber zorbalıkla üzerine araştırmalar özellikle son on yılda yoğunlaşmıştır. Bu yayı...

02 Eylül 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Dijital Bölünme Kavramı Bağlamında Türkiye’de Ortao...

Doç. Dr. Emel BAŞTÜRK AKCA

İnternet kullanımı özellikle Web 2.0 uygulamasının ardından oldukça hızlı bir artış göstermiştir. İnternet kullanımındaki hızlı artışa rağmen gerek teknik altyapı, gerekse kullanım becerisindeki y...

20 Mayıs 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Türkiye'de Resmi Kurumlar Açısından Siberzorbalık: ...

Doç. Dr. Emel BAŞTÜRK AKCA

Siber zorbalık kavramı Türkçeye İngilizce alanyazından girmiş, görece olarak yeni bir kavramdır. Kavram halk arasında yaygın bir biçimde bilinmiyor olmasına rağmen, medyaya yansıyan haberler s...

01 Şubat 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Siber Zorbalıkla Mücadele Konusundaki Yaklaşımlar; ABD ...

Doç. Dr. İdil SAYIMER

Sanal ortamda gerçekleşen bir zorbalık türü olması nedeniyle siber zorbalığın coğrafi bir sınırı da bulunmuyor. 

01 Şubat 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Dijital Kimlikler ve Riskler: Siber Zorbalık

Doç. Dr. Jale BALABAN SALI

Kendine ait özel uygulamaları, dili ve kültürü içinde tasarlanmış dijital kimlikler varoluşlarını sürdürebilmek için diğerleriyle etkileşim kurmalıdır. Bu etkileşim sonucu, dijital ki...

01 Şubat 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Okulda Yeni Bir Şiddet Türü Olarak Siber Zorbalık

Yrd. Doç. Dr. Bircan ERGÜN BAŞAK

 Kurbanlar siber zorbalık sürecinde sosyal ilişkilerden izole olup yalnızlaşırken, zorbalar kendileri gibi zorbalık yapmaya elverişli değerlere sahip akranlarıyla geniş bir arkadaşlık ağı geliştirmekte...

01 Şubat 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Siber Zorbalık; Dünyada ve Türkiye’de Yaygınlığı

Arş. Gör. Seda ERGÜL

Bilişim teknolojilerinin kullanımı, günümüz toplumları için çokboyutlu bir etkileşim ve kamusal ortam sağladığından konuya gelişim psikolojisinin sınırları ötesinde de bakılması gerekmektedir...

01 Şubat 2014 - 03:00
AYRINTILAR