YAYINLAR / Dijital Bölünme Kavramı Bağlamında Türkiye’de Ortaokul Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Ağ Kullanımları: Gaziantep İli Örneği

Dijital Bölünme Kavramı Bağlamında Türkiye’de Ortaokul Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Ağ Kullanımları: Gaziantep İli Örneği

Doç. Dr. Emel BAŞTÜRK AKCA

İnternet kullanımı özellikle Web 2.0 uygulamasının ardından oldukça hızlı bir artış göstermiştir. İnternet kullanımındaki hızlı artışa rağmen gerek teknik altyapı, gerekse kullanım becerisindeki yoksunluk nedeniyle internet kullanımının dışında kalanların sayısı hiç de az değildir.

20 Mayıs 2014 - 03:00

2013 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde gençler ve yetişkinlerin bilgisayar ve internet kullanım oranları yüzde 50’ye yaklaşmaktadır. Buna göre Türkiye’de bireylerin yarısından fazlası internet erişimine sahip değildir. Çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin internet kullanımına ilişkin tutumları Gaziantep ilindeki en yüksek öğrenci sayısına sahip olan dört ayrı ortaokulda -120 öğrenci ile- yapılan anket çalışması üzerinden ortaya konmaya çalışılmıştır.Çalışmada, TÜBİTAK tarafından desteklenen “Türkiye’de Temel Eğitim Gençliğinde Siber Zorbalık Konusunda Farkındalık Geliştirmek: Gençlerin ‘Siber Zorbalık’ı Algılayışı, Yaygınlığı ve Farkındalığa İlişkin Alan Çalışması” başlıklı (113 K 170 No’lu) proje kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmasında elde edilen verilerin bir bölümü kullanılmıştır. Gençlerin internet kullanımına ilişkin çalışmaların büyük bölümünün İstanbul gibi büyük kentlere odaklandığı düşünüldüğünde Gaziantep örnekleminin gençlerin internet kullanımına ilişkin bölgesel farkları ortaya koymak adına önemli olduğu düşünülmektedir.Anket çalışmasında, ortaöğretim öğrencilerinin internet kullanımını etkileyen faktörler, sosyal ağları kullanım oranları ve internet kullanımı konusundaki yeterlilikleri ölçülmeye çalışılmıştır. Türkiye geneline ilişkin bulgularla karşılaştırıldığında Gaziantep ilindeki öğrencilerin internete erişim ve sosyal ağları kullanım oranlarının oldukça düşük olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra internet kullanımı konusunda cinsiyetler arasında belirgin bir fark olduğu, kız öğrencilerin dezavantajlı konumda bulunduğu açığa çıkmıştır.

YAYINLAR

Teknolojik Tutuculuk Karşısında Z Kuşağını Anlamak; O...

Prof. Dr. Emel BAŞTÜRK AKCA

14 Haziran 2016 - 00:00
AYRINTILAR

Temel Eğitim Gençliğinde Siber Zorbalık - Öğrenciler, ...

1 Kasım 2013'te başlayan TÜBİTAK SOBAG destekli, 'Türkiye'de Temel Eğitim Gençliğinde Siber Zorbalık Konusunda Farkındalık Geliştirmek: Gençlerin 'Siber Zorbalık'ı Algılayışı, Yaygınlığı ve Farkındalığa İlişkin Alan Çalışmas...

21 Ekim 2015 - 03:00
AYRINTILAR

Türkiye'de Ortaokul Öğrencileri Arasında Siber Zorb...

Doç. Dr. Jale Balaban SALI, Yrd. Doç. Dr. Bircan Ergün BAŞAK, Doç. Dr. Emel Baştürk AKCA

 

İnternet ve sosyal ağ kullanım oranlarında yaşanan artışa paralel olarak Türkiye’de gençler arasında siber zorbalığın artış g...

10 Temmuz 2015 - 03:00
AYRINTILAR

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları ve Si...

Doç. Dr. Emel Baştürk Akca, Doç. Dr. İdil Sayımer, Arş. Gör. Seda Ergül

24 Mart 2015 - 03:00
AYRINTILAR

Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri ve Medya Okur...

Doç. Dr. Emel BAŞTÜRK AKCA, Doç. Dr. İdil SAYIMER, Doç. Dr. Jale BALABAN SALI, Yrd. Doç. Dr. Bircan ERGÜN BAŞAK

 

Siber zorbalıkla üzerine araştırmalar özellikle son on yılda yoğunlaşmıştır. Bu yayı...

02 Eylül 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Türkiye'de Resmi Kurumlar Açısından Siberzorbalık: ...

Doç. Dr. Emel BAŞTÜRK AKCA

Siber zorbalık kavramı Türkçeye İngilizce alanyazından girmiş, görece olarak yeni bir kavramdır. Kavram halk arasında yaygın bir biçimde bilinmiyor olmasına rağmen, medyaya yansıyan haberler s...

01 Şubat 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Siber Zorbalıkla Mücadele Konusundaki Yaklaşımlar; ABD ...

Doç. Dr. İdil SAYIMER

Sanal ortamda gerçekleşen bir zorbalık türü olması nedeniyle siber zorbalığın coğrafi bir sınırı da bulunmuyor. 

01 Şubat 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Dijital Kimlikler ve Riskler: Siber Zorbalık

Doç. Dr. Jale BALABAN SALI

Kendine ait özel uygulamaları, dili ve kültürü içinde tasarlanmış dijital kimlikler varoluşlarını sürdürebilmek için diğerleriyle etkileşim kurmalıdır. Bu etkileşim sonucu, dijital ki...

01 Şubat 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Okulda Yeni Bir Şiddet Türü Olarak Siber Zorbalık

Yrd. Doç. Dr. Bircan ERGÜN BAŞAK

 Kurbanlar siber zorbalık sürecinde sosyal ilişkilerden izole olup yalnızlaşırken, zorbalar kendileri gibi zorbalık yapmaya elverişli değerlere sahip akranlarıyla geniş bir arkadaşlık ağı geliştirmekte...

01 Şubat 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Siber Zorbalık; Dünyada ve Türkiye’de Yaygınlığı

Arş. Gör. Seda ERGÜL

Bilişim teknolojilerinin kullanımı, günümüz toplumları için çokboyutlu bir etkileşim ve kamusal ortam sağladığından konuya gelişim psikolojisinin sınırları ötesinde de bakılması gerekmektedir...

01 Şubat 2014 - 03:00
AYRINTILAR